Partner
alternative
alternative
alternative
alternative
alternative
alternative
alternative

หลักการและเหตุผล

“เครือข่ายห้องสมุดสีเขียว” ก่อตั้งขึ้นภายใต้แนวคิดการพัฒนาความร่วมมือทางวิชาการด้านการพัฒนาเครือข่ายห้องสมุดสีเขียว มีวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดการพัฒนาการให้บริการความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมผ่านห้องสมุด ซึ่งกำหนดขอบเขตความร่วมมือไว้ดังนี้

อ่านเพิ่ม

วัตถุประสงค์

 • เพื่อเสริมสร้างความแข็งแกร่ง และเพิ่มพูนความรู้ ความเข้าใจด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมให้ภาคีเครือข่ายความร่วมมือ
 • เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทางวิชาการ
 • เพื่อเปิดโอกาสให้ภาคีเครือข่ายความร่วมมือ ได้พูดคุย แลกเปลี่ยน และต่อยอดองค์ความรู้เพื่อการบริหารจัดการห้องสมุดสีเขียว และเรื่องอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
อ่านเพิ่ม

วิทยากร

พบกับวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านสิ่งแวดล้อมและความยั่งยืน เพื่อหารือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ และได้รับความรู้ด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม เพื่อนำไปปรับใช้ให้เหมาะสมต่อไป

alternative

รศ.ดร. พิษณุ ตู้จินดา

รองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์รังสิตด้านคุณภาพชีวิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์


View
alternative

ผศ.ดร.พรรณทิสชา ธนตระกลศรี

ผู้ช่วยคณบดี
คณะสาธารณสุขศาสตร์
ศูนย์ลำปาง


View
alternative

ผศ.ดร.พฤกษ์ อักกะรังสี

ผู้อำนวยการ สถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่


View
alternative

ดร.อารีย์ ธัญกิจจานุกิจ

ประธานกรรมการบริหารชมรมห้องสมุดสีเขียว


View

กำหนดการเปิดห้องประชุม Zoom meeting
พิธีเปิด
- กล่าวต้อนรับ
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เอกรินทร์ ยลระบิล
ผู้อำนวยการหอสมุดแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
- กล่าวเปิดการสัมมนา
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. พิษณุ ตู้จินดา
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์รังสิตด้านคุณภาพชีวิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์การบรรยายเรื่อง Smart City for SDGs @TU
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. พิษณุ ตู้จินดา
รองอธิการบดีฝ่ายบริหารศูนย์รังสิตด้านคุณภาพชีวิต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์การบรรยายเรื่อง ก๊าซเรือนกระจกกับการจัดการขยะ: กรณีศึกษาการจัดการขยะของ
เทศบาลนครลำปาง และกรณีศึกษาของมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปาง
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พรรณทิสชา ธนตระกลศรี
ผู้ช่วยคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจำมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์ลำปางการบรรยายเรื่อง การจัดการพลังงานและสิ่งแวดล้อมในรูปแบบเมืองอัจฉริยะ
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พฤกษ์ อักกะรังสี
ผู้อำนวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาพลังงานนครพิงค์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

View All

Contact Information

  สอบถามข้อมูลทั่วไป
  คุณกวินทรา จูฑะพันธุ์
  0875467092
  [email protected]